USS Security Eesti AS-i Põhja-Eesti osakonna juht ja juhatuse liige Kalle Reinart ütleb, et mehitatud valve kõige suuremaks eeliseks vahetult objektil viibiva turvatöötajaga turvateenusel on intsidentidele reageerimise aeg. Tema sõnul on mehitatud valve kasutamine eelkõige otstarbekam valveobjektidel, kus ainult tehnilised lahendused ei maanda piisavalt esinevaid turvariske. Samas on mehitatud valveteenuse kasutamine paljuski sõltuv kliendi tegevusala spetsiifikast ja ootustest turvatöötaja toimingutele. „Üks selline valdkond on näiteks kaubandus, kus mehitatud valve kasutamise eesmärk on eelkõige kaubakao vähendamine ja vahetult nii personali kui ka klientide turvatunde tagamine,” lisab ta.

Sama ettevõtte tegevjuht ja juhatuse esimees Raimo Heinam ütleb, et samas on tihti mehitatud valve teenuse plussid ühtlasi miinused, mistõttu vajab mehitatud valve kasutamise otsus alati põhjalikku analüüsi. „Kui vastutus on pandud ainult inimesele, on ka eksimused lihtsamad tulema.”
G4S Eesti juhatuse liige ja valvedivisjoni direktor Villu Õun lisab, et mehitatud valve võetakse üldjuhul appi seal, kus tehnika käed lühikeseks jäävad. „Inimest on eelkõige vaja nende olukordade lahendamiseks, mis praegu veel algoritmide raamidesse ei mahu,” tõdeb Õun.

Kui palju kulukam?

Reinart selgitab, et võrreldes kuupõhise traditsioonilise tehnilise valve teenuse maksumusega on mehitatud valveteenus kordades kallim. Arvestades, et mehitatud valveteenuse korral osutab turvatöötaja teenust ainult konkreetsel valveobjektil, siis töötajale tehtavad otsesed kulud (töötasu, vormiriietus, koolitus) tuleb teenust tarbival kliendil endal kompenseerida. Samas ütleb Õun, et kuigi mehitatud valve on tehnilisest valvest oluliselt kulukam, võib investeering turvatehnikasse olla jällegi pika tasuvusajaga ning ei pruugi katta kõiki vajadusi.

USS Security Eesti AS teenindusdirektor Kaimar Karuauk kinnitab, et mehitatud valve on kallis valveliik ja muutub üha kallimaks seoses keskmise palga ja miinimumpalga tõusuga. „Mehitatud valvet on mõtet võtta siis, kui see kulu aitab ära hoida suuremas mahus kadusid või vargusi. Praktikas väikeettevõtted tavaliselt pikaajalist mehitatud valvet ei kasuta, küll aga soovitakse tihtipeale lühiajaliselt mehitatud valvet mingite konkreetsete sündmuste või ürituste korral,” selgitab Karuauk. Ta täpsustab, et paljudele klientidele analüütiline videovalve ei sobigi, kuigi on mehitatud valvest odavam. „Sellisel juhul võib klient vähendada mehitatud valve osakaalu ja täiendada seda videovalvega.”

Heinam lisab, et kindlasti tuleks arvestada, et vaatamata rahaliselt kulukale teenusele kliendi vaatenurgast, on selle teenuse turuhind siiski väga madal. Kahjuks saavad turvaettevõtted maksta turvatöötajale kahetsusväärselt nigelat töötasu.

Mehitatud valve kasutamise otsus vajab alati põhjalikku analüüsi.

Millal mõtlema hakata?

Reinarti sõnul tuleks ettevõttel esmalt kaardistada riskid, mis võivad mõjutada ettevõtte ohutust tervikuna. Seejärel tuleb koos turvapartneriga läbi arutada erinevad tehnilised lahendused riskide maandamiseks. „Kui analüüsist tulenevalt on mehitatud valveteenuse kasutamine möödapääsmatu, on seda ka mõistlik kasutada.”

Heinam lisab, et ükski ettevõte ei peaks mõtlema ühe või teise konkreetse turvateenuse tarbimise peale, vaid pigem turvariskide terviklikule maandamisele ehk ostma turvalisust ja turvatunnet, mitte mehitatud valve tundi või patrulli reageerimisaega.

„See on põhimõtteline erinevus. Ainult turvatehnika või ainult mehitatud valve või mõni muu teenus üksinda ei maanda üldiselt vajalikul määral turvariske. Kõik erinevad teenused ja tehnika tuleb panna oskuslikult ja optimaalselt koos toimima, nii saavad riskid parimal viisil maandatud,” selgitab Heinam.

Õnneks mõistab üha enam ettevõtteid asjaolu, et erinevate turvateenuste eraldi hankimine ei anna kokku turvalisust ning turvaettevõtetelt oodatakse seetõttu aina enam tervikkontseptsioone ja lahendusi. See on turvaturul igati positiivne muutus.

„Mehitatud valve teenus peaks olema turvateenuse eksklusiivosa koos väärilise tasuga, mis annaks turvaettevõttele võimaluse ka palgata parimad oma ala spetsialistid teenust osutama. Ja seda teenuseosa peaksid tarbima tõesti need kliendid, kellele selle teenuse kasutamine kõige parema tulemuse annab. Ootame väga, et turg jõuaks sinnamaale, kus turvatöötaja amet oleks vääriliselt hinnatud,” tõdeb Heinam.

Kas ka väikeettevõttele?

Reinarti kinnitusel sõltub mehitatud valve vajadus eelkõige ettevõtte tegevusvaldkonnast. Tänapäeval järjest arenev tehnoloogia ja erinevad nutikad IT-lahendused võimaldavad juba päris palju turvatöötaja vajadust vähendada.

„Selge on, et väikeettevõtte võimalused mehitatud valve teenuse tarbimiseks on piiratud ja seetõttu tuleks eeskätt leida koostöös turvapartneriga parim kombineeritud lahendus. Mehitatud valve on väikeettevõtte puhul ikka pigem erand, mille kasutamine peab olema väga kaalutud,” rõhutab Heinam.

Õun lisab aga, et kõik saab alguse ikkagi ettevõtte reaalsetest vajadusest. Alati tuleks esmalt konsulteerida turvaettevõttega, kes pakub mõistliku ja ettevõtjale jõukohase lahenduse, mis kataks ettevõtte turvavajadused parimal moel.

EELISED

  • Vormiriietuses ja vajaliku ettevalmistuse saanud turvatöötaja sekkumine mõjub üldjuhul tõhusamalt ning aitab olukorra kiiremini lahendada.
  • Turvatöötajal on vahendid ja väljaõpe enesekaitseks, isiku kinnipidamiseks ning abi kutsumiseks.

Allikas: G4S