Töötaja pühendumus on otseselt seotud sellega, kuidas ta mõistab ja samal ajal ka samastab ennast tööandja eesmärkide ja väärtustega. Sellest loogikast tulenevalt saab töötaja pühendumust hinnata, kui uurida tema lojaalsust, väärtuste sarnasust organisatsiooniga ning uhkust organisatsioonis töötamise üle.

John Sutherland analüüsis oma teadustöös “Who commits? Who engages” (2018) 14 000 töötaja arvamusi ja jõudis vägagi põnevate järeldusteni. Näiteks väidab uurimustöö, et 25% töötajatest tunneb oma tööandja suhtes vähest lojaalsust ja 74% töötajatest tunnevad, et nende väärtused ühtivad tööandja omaga. Mõnevõrra üllatuslik on ehk järeldus, et ligi 80% töötajatest tunneb oma tööandja üle uhkust.

Teadlase uurimustöö põhjal selgus veel, et kui 80% töötajatest on küll valmis pingutama ja panustama lisatööga, siis 70% töötajatest ei ole siiski valmis tegema rahalist ohverdust, st ütlema ära kõrgema palgaga tööpakkumisest väljastpoolt organisatsiooni. Täiesti kindlasti on valmis parema palgaga tööpakkumisele ära ütlema ja oma tööandja juurde jääma üksnes 5,6% töötajatest.

Shuterlandi põhjalikust analüüsist töötaja ja tema positsiooni lõikes organisatsioonis selgus veel seitse põnevat järeldust:

  • Tähtajatu töölepinguga töötaja on valmis rohkem töötama kui ajutise lepinguga töötaja.
  • Naised on valmis rohkem pühenduma kui mehed ja on üldjuhul ettevõttele lojaalsemad.
  • Mehed jagavad ettevõtte väärtusi rohkem kui naised ning väljendavad rohkem uhkust ettevõttes töötamise üle.
  • Nooremad töötajad on võrreldes vanemate töötajatega enam välistele tööpakkumistele avatud.
  • Kõrgharidusega inimesed väljendavad vähem uhkust oma tööandja üle kui kõrghariduseta töötajad.
  • Avalikus sektoris ja mittetulundusühingutes töötavad inimesed tunnevad teistest enam uhkust oma töö üle ja on teistest enam valmis parema palgaga tööpakkumisele ära ütlema.
  • Töötaja on valmis suuremale pühendumusele, kui koosolekud toimuvad juhtkonna osavõtul ja ettevõte on panustanud töötaja koolitusse.

Töötaja pühendumine ja tema panus on tööandjatele üldjuhul väga selgesti nähtav ja tajutav, kuid tihti ei pöörata sellele piisavalt tähelepanu. Kui on ilmselge, et töötaja tunneb uhkust oma töö üle ja on valmis pingutama rohkem kui temalt nõutakse, siis väärib ta tunnustust ja märkamist. Lojaalne ja vabast tahtest pingutav töötaja ei ole iseenesestmõistetav nähtus. Selliseid töötajad on väärtus ja investeering. Ja nende hoidmiseks tuleb pingutada.