Transpordi arengukava uus periood algab 2021. aastast.

Valitsus otsustas eelmise aasta veebruaris Saaremaa silla rajamist analüüsinud asjatundjate komisjoni töö lõpetada ning majandus- ning taristuminister Kadri Simson tõdes toona, et komisjon võiks tööd alustada taas paari aasta pärast.

Järgneb Tatteri kommentaar:
Saare ja Lääne uutes maakonnaplaneeringutes käsitletakse Saaremaa püsiühenduse maismaale ulatuvaid asukohti.

Maakonnaplaneeringute jätkutegevusena oleks püsiühenduse arenguvajaduste täpsustumisel vastavalt vaja koostada täiendavalt riigi eriplaneering, millega teostatakse asukohavalik ning määratakse püsiühenduse täpne asukoht Saare ja Lääne maakonna piirnevas sisemeres.

Eriplaneeringu peaks algatama valitsus, kuid eeldatavalt soovib valitsus eriplaneeringu algatamiseks 2011 .a valminud „Sõitjate ja veoste üle Suure väina veo perspektiivse korraldamise kava“ ja selle KHSos (keskkonnamõju strateegilises hindamises-toim.) käsitletud mõjude ümberhindamist muutunud olude ja tänaste teadmiste valguses.

Näiteks on eelviidatud maakonnaplaneeringute menetlemisel püsiühenduse lahendamise võimalikkuse hindamiseks 2014.aastal tellitud õiguslik analüüs Keskkonnaõiguse Keskuselt ja sisuline analüüs OÜ-lt Hendrikson & Ko Natura eelhinnangu näol.

Natura eelhinnangus ei välistata silla alternatiivi realiseerimisel negatiivseid mõjusid Väinamere linnu- ja loodusaladele, mistõttu peetakse vajalikuks uut asjakohast Natura hindamist püsiühenduse trasside osas. Natura 2000 ala kahjustada võivaks tegevuseks võib keskkonnaekspertide hinnangul valitsus anda nõusoleku vaid juhul, kui puuduvad alternatiivid, ja kava või projekti elluviimist tingivad mingid imperatiivsed ja erakordselt tähtsad avalikud huvid.

Samuti tuleks ümberhinnata eelviidatud 2011 .a. kavas sisalduvad tasuvusarvestused ja sotsiaalmajanduslikud mõjuhinnangud, võttes arvesse nt uute parvlaevade soetust ja finantseerimise kohustusi, Rail Balticu ehitamise mõjusid, ainult erakapitalil toimuvat finantseerimist, õiguslikke võimalusi-mõjusid pakutud skeemi realiseerimiseks, väiksema keskkonnamõjuga tunnelialternatiivi lahenduse põhjalikumat sisustamist jms.

Arvestades muu hulgas, et püsiühenduse temaatika ei sisaldu koalitsioonileppes ega valitsuse tegevusprogrammis, siis MKM on toetanud Saaremaa püsiühenduse asjatundjate komisjoni ettepanekut (13.10.2015) analüüsida püsiühenduse rajamise otstarbekust järgmise transpordi arengukava või hiljemalt järgmise üleriigilise planeeringu koostamise raames.