Sama murega pöördus Kattel valitsuse poole juba juulis. Nimelt on vastava arengukava rakendusplaanis kinnitamata vahendeid 700 000 euro eest.

"Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu juhib valitsusele nõuandva koguna valitsuse tähelepanu asjaolule, et sooline ebavõrdsus ning selle üks väljendusi suur sooline palgalõhe pärsib Eesti ühiskonna ja majanduse arengut ning heidab muuhulgas Eestile rahvusvahelises plaanis halba valgust. Eesti riigi ülesanne on sedavõrd mastaapsete väljakutsetega tegelemiseks eraldada proportsionaalsed vahendid," kirjutab Kattel.

Kattel tahab, et kevadel toimuvate riigieelarve läbirääkimiste tulemusel kinnitataks "Heaolu arengukava IV alaeesmärgi puuduvad eelarvevahendid ning tagataks seega soolise võrdõiguslikkuse valdkonna jätkusuutlik areng."

Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu on sotsiaalministeeriumi juures asuv nõuandev kogu, mis käib koos vähemalt korra poole aasta jooksul. Nõukogu kinnitab soolise võrdõiguslikkuse poliitika üldsuunad ning nõustab Vabariigi Valitsust soolise võrdõiguslikkuse edendamise strateegia küsimustes. Samuti esitab nõukogu Vabariigi Valitsusele oma seisukoha, kas ministeeriumide esitatud riiklikud programmid on vastavuses soolise võrdõiguslikkuse seadusega.