Riigikogu majanduskomisjonile saadetud kirjas toob VKG näited, miks ei pea monopolide ohjeldamise seaduse muutmiseks toodud põhjendused paika.

"Monopolide ohjeldamise seaduse muudatusettepanekuga soovitakse keskkonnaalaseid eesmärke täita eraõiguslikke vahendeid kasutades, luues erandi lepinguvabaduse kui eraõiguse alusprintsiibist (seaduseelnõu muudatusettepanekuga viiakse sisse ühe konkreetse lepingupartneri eelistamise sund). Sellega sekkub avalik võim eraõiguslikesse suhetesse. Eraõiguslike reguleerimisvahendeid kasutades puudub avalikul võimul täielikult kontroll nende täitmise üle ning puudub võimalus teostada keskkonnajärelevalve seaduses sätestatud järelevalvet," seisab VKG kirjas.

Kavandatav meede riivab ettevõtlusvabadust ebaproportsionaalselt. Sama eesmärgi saavutamiseks on juba kasutusele võetud turupõhised meetmed, erinevad keskkonnakaitselised avalik-õiguslikud regulatsioonid (saasteload, saastetasud jne) mis on eesmärgi saavutamiseks piisavad ning tõhusad.

Kohalik põlevkivi tagab niigi Venemaast sõltumatuse

Eelnõu seletuskirja kohaselt on taastuvenergia eelistamise üheks peamiseks põhjuseks energeetilise sõltumatuse tagamine Venemaast. EL ning Eesti riik on korduvalt tunnustanud energeetikasektori ja avaliku julgeoleku tihedat seost. Seaduseelnõu muudatusettepanekus on VKG hinnangul täielikult jäetud tähelepanuta, et Eesti Vabariigi kontekstis täidab nimetatud eesmärgi põlevkivi töötlemisest saadavava soojusenergia tootmine. Põlevkivi kasutamine tagab Eesti energeetilise sõltumatuse teistest riikidest ning käesoleval ajal on kogu riiklik energiasektor üles ehitatud põlevkivienergiale.

Seletuskirja väide, mille kohaselt loob seadusemuudatus töökohti metsatööstuses, on ühekülgne, kuna seadusemuudatusega kaasneb ka tööhõive oluline vähenemine ettevõtetes, kellel puudub oma piirkonnas võimalus tegevust jätkata. "Seetõttu pigem tõstab seadusemuudatus töötuse taset Eestis," kardab VKG.

Katlad pole mõeldud võsapõletuseks

Taastuvenergiast toodetud soojusenergiale eeliste andmisel tõuseb oht turukuritarvitusteks ning ebaefektiivseks keskkonnakasutuseks, märgib VKG. Käesoleval ajal on Eesti soojuskatlad peamiselt ümber ehitatud põlevkiviõli baasil kütmiseks. Nimetatud kateldes ei ole võimalik põletada energiavõsa, küll aga võib olla võimalik põletada väärtpuitu.

Kavandatav seadusemuudatus võimaldab Eesti Energia turgu valitseva seisundi jätkuvat kuritarvitamist. RMK ja Eesti Energia (kui kahe turgu valitseva ettevõtte) koostöö tekitas puidu 40%-lise hinnatõusu. Sellise olukorra soodustamine seadusandluse tasemel võimaldab turuliidril edasist turu hõivamist, mis ei saa olla monopolide ohjeldamise seaduse eesmärk ega mõte.

Pannes võrguettevõtjale kohustuse sõlmida lepingut teatud toorainest toodetud soojusenergia ostmiseks, samas kui konkurentsiseadusest tulenevalt on olulist vahendit omaval ettevõtjal konkurentsi osutamiseks piiratud võimalused, viib vastakate kohustuste olemasolu seadusandluses turumoonutusteni.

Kuivõrd eelistatud soojatootjale on tagatud kauba ostmiseks ka turg, viib nimetatu paratamatult seniste soojatootjate turult kõrvaldamiseni. Vastandlike kohustuste seadusandlusesse viimisega paneb seadusandja olulist vahendit omava ettevõtja valiku ette, kas rikkuda konkurentsiseadusest tulenevaid kohustusi või kaotada senine kaubaturg.

Seadus ei ohjelda monopole, vaid soodustab turukuritarvitusi

Seetõttu ei vii monopolide ohjeldamise seadus väljapakutud kujul mitte monopolide ohjeldamiseni, vaid soodustab turukuritarvitusi.

Kokkuvõtvalt ei ole monopolide ohjeldamise seaduse eelnõusse kavandatav muudatus kooskõlas ka konkurentsiõiguslike põhimõtetega, tuues pigem kaasa edasisi turukuritarvitusi turgu valitsevate ettevõtete poolt, väidab VKG.

Monopolide ohjeldamise seaduse eelnõule esitatud muudatusettepanekud on ajamas tülli Isamaa ja Res Publica Liidu ning Reformierakonna.
IRL-i hinnangul on Reformierakonna ettepanekute tõttu saamas monopole ohjeldavast seadusest monopole tekitav seadus, Reformierakond aga väidab, et nende ettepaneku sisuks on taastuvallikastest soojatootmise eelistamine.

"Eelistada Eesti metsast pärit taastuvkütust Vene gaasile - see on meie valik ja sellest valikust lähtudes me oma parandusettepaneku oleme teinud," ütles Reformierakonna peasekretär Kristen Michal.