Mõjujõud inimeste juhtimisel saab alguse oskusest ennast juhtida. Enesejuhtimine eeldab omakorda eneseanalüü-sioskust. Kui ma märkan ja teadvustan oma mõtteid, tundeid, käitumist, siis saan ka ennast juhtida. Suvekoolis Laulasmaal oli aega analüüsida.

Asko Talu lugu “Enesejuhtimise mõjust TNT juhina” tõi esile juhi kui abistaja ja suunaja rolli, mis soodustab iseseisvumist ja seega enesejuhtimist ning võrdse partnerluse kultuuri. Otsustamine ja vastutamine käivad käsikäes. Kaasates töötajaid otsustamisse, annad neile vastutuse ja iseseisvuse. See eeldab valmidust aktsepteerida ka esmapilgul võõrana tunduvat iseseisvat otsust, algatust, initsiatiivi. Kui töötaja on rahulolematu, ei tea täpselt, mida ta tahab, ega oska ennast analüüsida, võid küll juhina leida väliseid mõjutajaid, kuid pikka perspektiivi neil tõenäoliselt ei ole. 

Tallinna ülikooli õppejõud Maria Tilk tõi fookusesse sõna sakraalsuse, selle tähtsuse juba alates muinasajast. Kõigis kultuurides on olnud keelatud lubaduse murdmine, sest see võr-dub vande murdmisega. Praegu räägime organisatsiooni kultuuri puhul tihti lubaduse täitmisest kui ühest põhiväärtusest, kuid kui tõsiselt seda siiski võtame?


Eri aspektid

Katrin Aava juhitud rühmatöös tõime esile manipuleerimise eri aspektid. Läbivaks osutus teadmine ja tunne, et manipuleerimine on teise mõttelaadi või käitumise muutmine ebavõrdselt positsioonilt ning ebaausaid võtteid kasutades. Kuid igapäevaelus on vaja veenda, suunata kolleegi või lähedase mõtteid ja käitumist.

Mida saan juhina teha, et vältida ebatervet õhkkonda, kui mõnes olukorras on otsustajaks inimene, keda veenan, ja tema taju?  Siirus, aktsepteeriv ja lugupidav hoiak, ausad ja avameelsed argumendid ning võidan-võidad-mõtteviis aitavad veenda teist poolt võrdse partnerina.

Analüüsiks, enese tundma õppimiseks, teiste juhtimiseks lugupidaval viisil on vaja keskenduda. Keskendumiseks on vaja aega. Ardo Reinsalu vedamisel süüvisime ajajuhtimise teemasse. Kuid nimetagem asju õigete nimedega: me ei saa juhtida aega, vaid iseennast ajas.

Tegutseme tihti katkestuste keskkonnas. Ikka keegi helistab ja küsib nõu või saadab kiire e-küsimuse. Õhtul avastan end olevat tühjade kätega: tulemust, milleni kavatsesin jõuda, ei ole. Milline on minu vastutus ja kes siis juhib minu aega? Kas tõesti kellegi kiire e-kiri? Võrdse partnerluse kultuuris väärtustan nii enda kui ka teise aega.