Toetust saavad kuni 40-aastased taotlejad, kes võivad suuresti ise otsustada, millele oma ettevõttes seda raha kasutada, teatas PRIA.

„Toetuse eesmärk on noore taluniku toetusega soodustada põlvkondade vahetust maal,“ sõnas Krista Tõnisson, PRIA maaelu investeeringutoetuste büroo peaspetsialist. „Noortele võimaluste loomine, eriti tänases majandusolukorras, on äärmiselt oluline, sest oma elu alustamine on keeruline nii maal kui linnas. Toetusraha võib talunik kasutada hoonete rekonstrueerimiseks, vanematelt talukoha ülevõtmiseks, põllutöömasinate ostuks või millekski muuks, mille jaoks on tarvidus kõige suurem. Enamasti seab Euroopa Liit väga ranged piirangud toetusraha kasutamisele, kuid noore taluniku toetuse võib saaja kulutada just sellele, mida ettevõtjal või firmal kõige rohkem vaja on,“ ütles Tõnisson.

Põllumajandusliku tegevusega alustav noor, kelleks võib olla füüsilisest või juriidilisest isikust ettevõtja, võib saada programmperioodil 2007-2013 toetust üks kord summas kuni 625 864 krooni.

Peamiseks tingimuseks on, et taotleja peab olema noorem kui 40 eluaastat ning pool summast tuleb investeerida põhivarasse. Toetuse abil soetatut tuleb ettevõtjal kasutada sihipäraselt vähemalt viis aastat ning viiendaks aastaks peab taotleja aastane müügitulu omatoodetud põllumajandussaadustest ulatuma 80%-ni saadud toetuse summast.

„Kasutan toetust lauda renoveerimiseks.“ kinnitas Märt Smirnov Lääne-Virumaalt, üks kevadistest toetuste saajatest. „Maaelu investeeringud on tavaliselt suured ning ainuüksi 600 000 krooniga väga palju ära ei tee, siiski on märkimisväärne, et noore taluniku toetuse võib saaja paigutada sinna, kus vajadus kõige suurem.“

Esmakordselt võeti taotlusi vastu tänavu varakevadel – neid laekus 255. Taotlusvooru 56 miljoni kroonisest eelarvest jätkus 95 projekti rahastamiseks. Konkurentsis annavad taotlejatele lisapunkte põllumajanduslik haridus ning senine põllumajanduslik tegevus maal. Hindamiskriteeriumid, projektide paremusjärjestus ning määratud toetussummad on avalikud ning nähtavad PRIA kodulehel.Taotlusi võtavad 15. septembrist 6. oktoobrini vastu PRIA maakondlikud bürood. Taotlemise tingimused on samasugused nagu kevadel – kelle abikõlbulik projekt jäi tookord rahastamata rahapuuduse tõttu, neil tasub see nüüd uuesti esitada, soovitab Krista Tõnisson.Lisainfot taotlemise kohta saab PRIA maakondlikest büroodest ning telefonil 737 7678, taotlemiseks vajalikud vormid on saadaval büroodes ning kodulehel www.pria.ee.