„Pöördusime õiguskantsleri poole, sest leiame, et valitsus on vee-ettevõtjate õigustest üle sõitnud. Valitsus võttis 29. novembril 2012 vastu määruse, millega kehtestati reoveepuhastist vette juhitavale heit- ja sademeveele prioriteetsete ainete osas senisest oluliselt madalamad piirmäärad,“ ütles liidu juhatuse esimees Hans Liibek.

„See määrus jõustus juba mõned nädalad hiljem, 1. jaanuaril 2013, tähendab, et sisuliselt nõudis muudatus ettevõtetelt vähem kui kuu aja jooksul oma tehnoloogia parendamist 400 kordselt,“ lisas ta.

Liibeki sõnul on Eesti vee-sektori ettevõtted viimase 10-15 aasta jooksul investeerinud asulate veevärkide parendamisse ligikaudu miljard eurot, mis tähendab, et suurel osal Eesti vee-ettevõtetest oli 2013. aastaks juba ostetud ning seadistatud kallid seadmed, mis vastasid täielikult enne 2013. aastat kehtinud nõuetele. 

„See tähendab, et suur osa alles tehtud töödest tuleks tänase seisuga korstnasse kirjutada. Pealegi ei ole uute seadmete ost või seniste puhastite ümberehitamine nii lühikese etteteatamistähtajaga lihtsalt võimalik,“ ütles Liibek. 

„Samuti ei ole uute piirmäärade järgimine mõnel juhul, näiteks suuremate reoveepuhastite puhul, üleüldse võimalik, kuna tänaseni puudub maailmas vastav tehnoloogia, mis võimaldaks heitvee uutele piirmääradele vastavaks puhastada,“ lisas ta.

Piirmäärade ületamine toob Liibeki sõnul kaasa olulisel määral kõrgenenud saastetasud, mis võivad suuremate ettevõtete puhul küündida miljonite eurodeni.

Liidule teadaolevalt ei rakendata teistes Läänemere äärsetes riikides vee-ettevõtjatele niivõrd rangeid raskemetallide piirväärtuseid. „Näiteks Soomes kehtivad keskkonnaministri kehtestatud soovituslikud piirväärtused, kuid need ei ole nii ranged kui Eestis kehtestatud piirväärtused – neid on võimalik põhjendatud taotluse korral ületada,“ ütles Liibek.

Liibek juhtis tähelepanu ka tõigale, et põhiseadus ja ka riigikohtu praktika ei luba uusi regulatsioone kehtestada meelevaldselt liiga lühikese etteteatamistähtajaga. „Veekogusse juhitavale heitveele uute piirmäärade kehtestamisega kiirustamine ei ole kuidagi põhjendatud,“ lisas Liibek.