„Keskmise palga nõuet hooajatöötajatele ei pidanud komisjon mõistlikuks, sest osades valdkondades oleks see nõue liiga suur ja suuresti välistaks võimaluse kasutada kolmandatest riikidest tulevaid hooajatöölisi," ütles põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet. „Ettevõtjad peavad lähtuma loogikast, et hooajatöötajaid kolmandatest riikidest tuleb kohelda võrdselt kohalike töötajatega."

Valitsuse algatatud välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (252 SE) võetakse riigisisesesse õigusesse üle Euroopa Liidu direktiivid hooajatöötajate ja ettevõtjasiseselt üleviidud töötajate kohta. Direktiivi eesmärk on tagada ühtse ja läbipaistva EL-i reeglistiku loomise kaudu hooajatöötajatele inimväärsed töötamis- ja elamistingimused ning pakkuda kaitset tööandjapoolse kuritarvitamise eest.

Eelnõuga avardatakse kolmandate riikide kodanike lühiajalise Eestis töötamise võimalusi ja muudetakse Eestis töötavale välismaalasele makstava töötasu nõudeid, sätestades Eesti keskmise palga nõude. Samuti laiendatakse õigust tööturuteenustele ajutiselt riigis viibivatele ja töötavatele välismaalastele ja täiendatakse tööandja vastutuse sätteid.

Suurinvestoritele sisserände-piirid ei kehti

Samuti toetas komisjon üksmeelselt valitsuse algatatud välismaalaste seaduse, Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (251 SE) täiendamist punktiga, mille kohaselt võetakse sisserände piirarvu alt välja välismaalased, kellele antakse tähtajaline elamisluba ettevõtluseks suurinvestorina.

Eelnõu eesmärgiks on soodustada ja lihtsustada nende välismaalaste Eestis ajutist viibimist ja elamist, kes panustavad Eesti majanduskeskkonna arengusse. Nii näiteks viiakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkond sisserände piirarvu alt välja ning soodustatakse Eestisse elama asumist iduettevõtlusega tegelemise ja iduettevõttes töötamise eesmärgil.

Eelnõud tulevad teisele lugemisele 23. novembri Riigikogu istungil.