Väljamaksete tegemist alustas Tagatisfond 5. aprillil.

Kuidas käib hoiuste hüvitamine?

Versobanki kliendid peavad ära kontrollima oma hoiuste saldot näitkes Versobanki internetipanga vahendusel. Lisaks tuleb hoiustajal Tagatisfondist hüvitise saamiseks täita avaldus, mis on samuti kättesaadav internetipangas. Kui hoiustajal puudub ligipääs Versobanki internetipangale, siis on tööpäeviti kell 09.00-17.00 avatud ka teeninduslett Versobanki kontoris Hallivanamehe 4, Tallinn.

Hüvitised makstakse välja Swedbanki ja SEB panga kaudu ülekandega hoiustaja pangakontole, mille ta on likvideerijale esitanud. Hoiuste hüvitisi saab taotluse alusel kätte ka sularahas.

Millised hoiused hüvitatakse?

Tagatisfondist hüvitamisele kuuluvad hoiused kuni 100 000 eurot kliendi kohta. Kui summad on suuremad, siis raha tagasisaamine oleneb panga likvideerimisprotsessist.

Lisaks 100 000 eurole hüvitatakse kuni 70 000 euro (sisaldab hoiuste peatamise päevaks kogunenud intresse) ulatuses hoiustaja vahendeid, mis on saadud isiklikuks kasutamiseks elamukinnisvara võõrandamisest.

Milliseid hoiuseid ei hüvitata Tagatisfondist?

Kuid kõik hoiustajad ei oma õigust hoiuste hüvitamiseks. Näiteks riikide, kohalike omavalitsuste üksuste, krediidiasutuste, kindlustusandjate, edasikindlustajate, fondivalitsejate, investeerimisfondide, investeerimisühingute, e-raha asutuste, makseasutuste, krediidiandjate ja krediidivahendajate hoiused ei kuulu Tagatisfondist hüvitamisele.

Tagatisfond arvutab hoiuste hüvitamisel hüvitatavast summast maha kliendi sissenõutavad kohustused panga ees. Ehk juhul, kui hoiustajal on hoiuste peatamise päeva seisuga (26.03.2018) sissenõutavaks muutunud kohustusi (näiteks laenu põhisumma või intressimaksed) Versobanki ees, siis nende summade ulatuses vähendatakse hüvitamisele kuuluvat hoiust.

Millised hoiused ei kuulu üldse hüvitamisele?

Samuti ei hüvitata rahapesuga ja terrorismi rahastamisega seotud hoiuseid mis on konfiskeeritud süüdimõistva otsusega. Hoiuse, mille käsutamine on piiratud rahapesu andmebüroo ettekirjutusega või on arestitud kriminaalmenetluses rahapesu või terrorismi rahastamise asjas, hüvitamine peatub kuni ettekirjutuse kehtetuks tunnistamiseni või kohtuotsuse jõustumiseni.

Kus saab raha Tagatisfond?

Tagatisfondi vahendid on kogunenud krediidiasutuste sissemaksetest fondi. Tagatisfond omandab hoiuste hüvitamise protsessis nõude panga vastu, mis likvideerimisprotsessi käigus tasaarveldatakse likvideeritava pangaga.

Juhul kui Tagatisfondi vara ei ole piisav kohustuste täitmiseks ja hüvitiste väljamaksmiseks, siis on vastavalt Tagatisfondi seadusele Fondil võimalik võtta laenu krediidiasutustelt või teistelt isikutelt. Kui ka sellest kohustuste täitmiseks ei piisa, võib Tagatisfondi nõukogu taotleda riigilt Fondile laenu andmist või riigigarantiid Fondi poolt võetavale laenule.

Taust

„Hüvitiste väljamaksmine Versobanki klientidele on läinud üsna ladusalt. Kuigi protsessi alguses esines osal klientidest tõrkeid pangakonto saldo nägemise ja kinnitamisega, suutis panga likvideerija probleemid piisavalt kiiresti lahendada. Tagatisfond on tänaseks suunanud väljamaksmisele nende klientide hüvitised, kellega likvideerija on ühendust saanud ning kes on näidanud üles huvi enda Versobankis olnud hoiuse hüvitamise vastu,“ rääkis Tagatisfondi juht Riin Heinaste.

Neljapäeval, 19. aprillil lõppes Tagatisfondi seadusega ettenähtud hüvitiste väljamaksmise periood. Kuna tänaseks on likvideerijale hüvitamise taotlused esitanud ligi 70 protsenti hoiustajatest, siis teostab Tagatisfond väljamakseid edasi, teatas Tagatisfond.

„Tuletame Versobanki klientidele meelde, et nad vastaksid likvideerijate saadetud kirjadele ning edastaksid oma uue pangakonto andmed, et Tagatisfond saaks hüvitise üle kanda,“ toonitas Heinaste.

Versobanki likvideerija Eero Kaupi sõnul on suurem osa ehk 95 protsenti esitatud taotlustest korrektsed ning need on esitatud Tagatisfondile hüvitamiseks, ülejäänute osas viiakse läbi täiendav kontroll.

„See on üsna hea tulemus ja täname omalt poolt panga kliente mõistvuse ja kannatlikkuse eest. Samuti täname Tagatisfondi ja panga töötajaid hea koostöö eest,“ ütles Kaup, kelle sõnul saavad kliendid, kes pole veel jõudnud hoiuse hüvitamise avaldust esitada, teha seda vastavalt seadusele veel kolm aastat ning neid avaldusi menetletakse jooksvalt.

Panga likvideerimisprotsessis jätkavad likvideerijad nõuete kogumist võlausaldajatelt, sealhulgas ka hoiuste osas, mida Tagatisfond kogu ulatuses ei hüvitanud. Ühtlasi jätkub varade ja kohustuste inventuur ning likvideerimisbilansi koostamine.

Täiendava info saamiseks tuleb pöörduda likvideerija poole telefonil +372 5679 8500 või e-posti aadressil versobank@kpmg.ee (tööpäeviti kell 09.00-17.00). Endiselt on avatud ka Tagatisfondi ja Finantsinspektsiooni kõnekeskus numbril +372 6680 580.

Euroopa Keskpank tunnistas Finantsinspektsiooni ettepanekul Versobanki krediidiasutuse tegevusloa kehtetuks 26. märtsil. Panga tegevusluba tunnistati kehtetuks seoses oluliste ja pikaaegsete seadusnõuete rikkumisega eelkõige rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas.