Hanke võitjad peavad koostama teostatavusuuringu, mis selgitab välja Pärnu kaubaterminali tasuvuse, asukoha ja võimalikud alternatiivid lähtudes projekteeritava Rail Baltica trassi paiknevusest. Lisaks teostatakse turu-uuring, mille abil saab prognoosida ja modelleerida kauba liikumist. Ühtlasi koostatakse optimaalse kujundatava terminali ruumiline ja tehniline analüüs, võttes arvesse eelnevalt tuvastatud funktsionaalseid ja tehnilisi nõudeid. Samuti tuleb esitada terminali kavandatava kaubakäitlemise mahtude prognoos kuni aastani 2055, järgides seejuures Rail Baltica tervikprojekti tasuvusanalüüsi. Teostatava uuringu tulemusi on oodata käesoleva aasta lõpus.

“Teostatav uuring aitab senisest paremini mõista Pärnu kui trassil paikneva linna majanduslikku tähtsust kaubaveo kontekstis. Põhjusel, et Rail Baltica rajamine on suuremahuline projekt, mis mõjutab otseselt Baltikumi majanduskeskkonda, tuleb projekteerimis- ja ehitusotsuste langetamisel lähtuda kulutõhususe printsiibist. Iga uuring aitab meid lähemale optimaalsete lahenduste leidmisele,” märgib Aivar Jaeski, AS RB Rail Eesti ja Soome esinduse juht.

Kokku osales hankemenetluses neli pakkujat – ETC Transport Consultants GmbH, Ernst & Young Baltic AS, Civitta Eesti AS koos Railistics GmbH-ga ja Aecom Ltd. Protsess viidi läbi vastavuses Eesti riigihangete seadusega.

Civitta Eesti AS on konsultatsiooniettevõte, mis lisaks juhtimiskonsultatsioonile, tegeleb taotluste kirjutamisega, projektijuhtimisteenuse osutamisega, turu-uuringute teostamise ja ettevõtete diagnostika läbiviimisega. Railistics GmbH on konsultatsiooniettevõte, mis on spetsialiseerunud raudteetranspordi valdkonnale.