CentAR vanemanalüütiku Janno Järve sõnul on kõige enam halvenenud töötajate hinnang töö mõttekusele, samas kui ainus näitaja, mille puhul võrreldes 2015. aastaga olulist langust toimunud ei ole, oli rahulolu töökoormusega.

"Pühendumuse langus ei tähenda seda, et töö on muutunud raskemaks – pigem on muutunud töötajate väärtushinnangud ja ootused tööle. Töötaja tahab tunda, et ta mitte lihtsalt ei teeni oma elustandardi toetamiseks raha, vaid teeb midagi, millel on laiem ühiskondlik tähendus või eesmärk, rääkis Järve.

Tema sõnul peavad tööandjad aga väärt töötajate leidmiseks ja olemasolevate töötajate motiveerimiseks pöörama lisaks töötingimustele ja hüvedele oluliselt rohkem tähelepanu nö pehmetele väärtustele. "Eesti majandus on taas jõudnud staadiumisse, kus tööhõivemäär on Euroopa üks kõrgemaid, palgad on jõudsalt kasvanud ja inimeste majanduslik kindlustunne on märkimisväärselt paranenud," rääkis Järve.

Sellises olukorras kujunevad töösuhte jõujooned sageli ümber ja on näha, et tööturg on muutunud nii avalikus kui ka erasektoris pigem töötajakeskseks. "Tööandjad peavad end töötajatele maha müüma, mitte vastupidi," sõnas ta.

Järve sõnul ei toimi sellises keskkonnas "ülemustel" ja "alluvatel" põhinev juhtimismudel. Tööandja peab üha rohkem pingutama selle nimel, et töötaja ei tunneks end mitte käsutäitja, vaid võrdväärse meeskonnaliikmena.

CentAR kogus veebiküsitluse käigus ühtekokku 4375 avaliku sektori teenistuja tagasiside ning kõrvutas tulemused 500 erasektori töötaja hinnangutega. Vastajatel paluti hinnata oma rahulolu töökollektiivi ja juhiga, arengu- ja karjäärivõimalusi, töötasu, töökoormust ja paljut muud.

Ühtekokku hangiti hinnanguid 18 erinevale teemavaldkonnale, millest pea kõigis tuvastati kolme aasta taguse uuringu tulemustega võrreldes halvenemine. Lisaks töö mõttekusele oli langenud ka rahulolu informeerituse, tööandja maine ja juhtimiskultuuriga.