"Kokad, pagarid, kondiitrid, toiduainete töötlejad ja operaatorid ning teised selle valdkonna töötajad puutuvad oma töös kokku inimese organismile ebasobiva mikrokliimaga, raskuste käsitsi teisaldamisega, sundasendis töötamisega ning tihti ka korduvate liigutustega," kirjeldatakse portaalis.

Kõik need tegurid on aga ka kõige sagedasemad kutsehaiguse põhjustajad, millega on tihedalt puutunud kokku ka lihunikuna töötav keskeas naisterahvas.

Kuigi ta on 1990. aastast alates vähemalt seitsme erineva tööandja juures töötanud, on töö iseloom ja -tingimused jäänud igal pool sarnaseks: külmas töökeskkonnas liha töötlemine, tükeldamine ja pakkimine.

Töötervishoiu alaste nõuete järgimine nõrk

Selleks hetkeks, kui tööinspektsioon asus naise kutsehaigusse haigestumist uurima, selgus, et tööandja töötervishoiu ja tööohutusalane korraldus ettevõttes oli puudulik. Ettevõtte oli küll tellinud väga põhjaliku töökeskkonna riskianalüüsi, kuid tööandja ise ei olnud nende ettepanekutega tutvunud.

Tööandja hakkas töökeskkonna riskianalüüsi vastu huvi tundma alles pärast inspektori külastust, sest teadupärast tekib kutsehaigusse haigestumise korral töötajal õigus saada rahalist hüvitist. Töökeskkonnaspetsialisti kohustusi täitis antud juhtumis tööandja ise.

Ettevõttes oli toore liha töötlemise hügieeninõuetele vastavalt tööruumide temperatuur 12°C. Lisaks sellele toimus tööülesannete täitmine ebamugavas kehaasendis kuna töökohtade ergonoomilisusele ei osanud keegi tähelepanu pöörata. Teatud töölõikudel tuli käsitsi tõsta raskusi: lambarümpasid, sea poolrümbad, veiseribisid ja eri kaaluga kastid.

Töötab sel töökohal edasi

Antud juhtumi puhul ilmnes ka, et tööandja ei ole kordagi suunanud töötajat töötervishoiuarsti juurde tervisekontrolli. Ka puudus nii töötajal kui ka tööandjal ülevaade sellest, kas töötaja tervisesisund lubab tal töötada lihuniku ametikohal ilma, et see tema tervist kahjustaks.

Nii lihunikuna töötav naine ise kui ka tööandja tunnistasid, et olid päevad, millal ilma valuvaigistita oli naisel tööülesannete täitmine võimatu. Vaatamata kutsehaigust diagnoosinud töötervishoiuarsti soovitustele töötab kutsehaige samal töökohal ka täna.

Mis on tööinspektsiooni soovitused sarnaste juhtumite korral?

  • Kui ettevõtte ostab töökeskkonna riskianalüüsi korraldamist teenusena sisse, siis tööandja peab tutvuma ka selle sisuga.
  • Töökeskkonna riskianalüüsi alusel tegevuskava koostamine on esimene samm tegevustest, mis on suunatud terviseriskide maandamiseks või elimineerimiseks. Seega dokument peab olema hoolikalt läbimõeldud ning tööandja peab olema sellest ka teadlik.
  • Tööandja peab tagama, et töötaja oleks juhendatud sel moel, et ta oleks teadlik madala õhutemperatuuriga tingimustes töötamisel tekkida võivatest terviseriskidest ning nende vältimise abinõudest.
  • Tööandja peab tagama töökohtade ergonoomilisust ning töökoht peab olema töötajale sobilik arvestades tema soolisi ja ealisi iseärasusi.
  • Raskuste käsitsi teisaldamist külmas töökeskkonnas peab viima miinimumi.
  • Ei tohi eirata tervisekontrolli nõuet.