Silmeti territooriumil ladustatakse selliseid nõuetekohaselt pakendatud ja ohutult ladustatud NORM-jääke umbes 600 tonni, teatas ettevõte.

Hiljuti sõlmis Silmet lepingu Ameerika Ühendriikides asuva ettevõttega Silmeti NORM-jääkide sekundaarse toormena kasutamiseks. Eeldusel, et sealne töötleja saab heakskiidu oma tegevusloa muudatusele, kavatseb Silmet vedada kõik ladustatud NORM-jäägid Ameerika Ühendriikidesse 2020. aasta kolmandas või neljandas kvartalis. Kõikide tulevikus tekkivate NORM-jääkidega toimitakse samamoodi.

Õnneks on Silmetil ligipääs ka muudele tooraineallikatele kui NORM-toormele, mis võimaldab ettevõttel jätkuvalt toota nioobiumi ja tantaali ning jätkata oma äritegevust, seisis pressiteates. Selliste alternatiivsete mitte NORM-maakide kasutamine ei tohiks oluliselt mõjutada Silmeti tootmismahte ega tööhõivet.

Võrreldes muude radioaktiivsete jäätmetega on NORM-jäägid ja -jäätmed füüsikalis-keemiliste ning radioloogiliste omaduste poolest väga erineva koostisega, mistõttu erinevad nende käitlemise viisid ja võimalused oluliselt muudest radioaktiivsetest jäätmetest.
Selliseid jääke on võimalik suurema tõenäosusega töödelda, segada, lahjendada, hajutada, selgitab radioaktiivsere ainete käitlemise riiklik arengukava.

Vastavalt seadusele on keskkonnaameti kiirgusosakonnal ettevõtte loataotluse läbivaatamiseks aega 90 päeva. Loataotluse menetluse ajal jätkub ka keskkonnainspektsiooni järelevalvemenetlus, mille käigus saab Keskkonnainspektsioon teostada kontrolli selle üle, kuidas Silmet käitleb ladustatud tootmisjääke ja viib lõpule materjalide töötlemise, mis olid tootmises hetkel, kui eelmine luba jaanuari lõpus aegus. Silmet teeb tihedat koostööd ametiasutustega, tagamaks oma tegevuse vastavus kõigile eeskirjadele ja tingimustele.