Riigikohtu hinnangul ei põhjendanud ringkonnakohus õigeksmõistvat otsust nõuete järgi, ent ka maakohtu süüdimõistva otsuse jõustamiseks pole alust, kuna mitmeid süüküsimuse seisukohalt olulisi asjaolusid maa- ega ringkonnakohus ei käsitlenud.

Vaidlusaluses kriminaalasjas süüdistatakse Rein Kilki, Kaie Kilki, Neeme Raigi ja Kristjan Oolot AS-i Pere maksejõuetuse põhjustamises. Süüdistuse järgi asutasid nad 2012. aastal AS-i Pere ainuosalusega tütarühingu Pere Pagar OÜ, kuhu kandsid kogu aktsiaseltsi vara, millest osa müüdi edasi ning osa koormati ebamõistliku rendilepinguga. Maakohus leidis 2018. aasta 28. mai süüdimõistvas otsuses, et vara üleandmine oli kinke iseloomuga tehing, mis põhjustas AS-i Pere maksejõuetuse ja kahjustas võlausaldajate huve.

Ringkonnakohus hindas 2018. aasta 7. novembri otsuses, et AS-i Pere vara tütarühingule üleandmine on käsitatav kontsernisisese sissemaksena, millega ei saanud emaettevõtet kahjustada. Apellatsioonikohus varaga tehtud edasiste tehingute kahjulikkust ei analüüsinud.

Riigikohus osutas aga tänases lahendis, et ringkonnakohus jättis põhjendamata, miks oli tegemist mitterahalise sissemaksega, mis ei saanud kahjustada AS-i Pere maksevõimet. Samuti pidanuks kohus hindama, kas ka juhul, kui vara üleandmine emaühingu maksevõimet ei vähendanud, võisid seda teha hilisemad varaga tehtud toimingud. Seega tuleb asja uuel arutamisel hinnata, kas süüdistatavate teod kahjustasid AS Pere varalist seisundit. Samuti peab kohus asja uuel arutamisel hindama apellatsioonis esitatud teisi varem käsitlemata jäänud väiteid.

Riigikohus saatis kohtuotsuse põhjendamise kohustuse rikkumise tõttu kriminaalasja uueks arutamiseks samale ringkonnakohtule teises kohtukoosseisus.