2018. aasta eelarve täitmise aruanne, mis näitab eelarvetulusid 9,95 miljardit, kulusid 9,80miljardit, investeeringuid 465,5 miljonit ja finantseerimistehinguid 49,0 miljonit eurot, annab usaldusväärset teavet riigi kogutud tulude, tehtud kulude, investeeringute ja finantseerimistehingute kohta.

Riigikontrolli arvates on riigi majandustehingud olulises osas sooritatud kooskõlas riigieelarve seadusega, 2018. aasta riigieelarve seadusega ning 2018. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadusega. See tähendab, et riigieelarve seaduste täitmises riigikontroll olulisi vigu ei leidnud.

2018. aastal ületasid kulud ja investeeringud tulusid 318,6 miljoni euro võrra. Tegemist ei ole valitsussektori üle- või puudujäägiga, mis leitakse teise arvestusmetoodika järgi.

Riigi konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande andmetel on 31.12.2018. aasta seisuga riigi varade rahaline maht kokku 16,1 miljardit eurot ning enamiku varadest moodustab põhivara (mets, teed, hooned, masinad). Võrreldes eelmise perioodiga on varade rahaline maht kasvanud 668,7 miljoni euro võrra.

31.12.2018. aasta seisuga on riigil kohustisi kokku 8,8 miljardit eurot ning need on eelmise perioodiga võrreldes suurenenud 860,6 miljoni võrra. Kohustistest suurema osa moodustavad pikaajalised kohustised summas 5,57 miljardit eurot. Riigil on laenukohustisi 3,1 miljardi euro ulatuses ning need on varasema perioodiga võrreldes kasvanud 175,6 miljoni võrra. Riigi pensionikohustised on ligikaudu 2,6 miljardi euro suurused.