Saaremaa vallas Mustjala piirkonnas asuva Rannaaugu sadama ja sadamat teenindava territooriumi haldamise ja kasutamise korraldamine on olnud kohalikukogukonna poolt tõstatatud küsimusena vallavalitsuse laual juba ligemale 1,5 aastat.

2012. aastal andis toonane Mustjala vald oma volikogu otsusega hoonestusõigusega sadama ala kohalike elanike poolt loodud MTÜ Vahuranna hallata. MTÜ Vahuranna renoveeris toetusrahadega suure osa sadamast ja rajas sadama abihoone. Sadama rekonstrueerimisega tekkinud probleemide tõttu nõudis PRIA ehituseks eraldatud vahendid MTÜ-lt Vahuranna tagasi. Tulenevalt nõude suurusest tähendas see MTÜ Vahuranna maksejõuetuks muutumist ja hoonestusõigus pandi 2017. aastal kohtutäituri poolt enampakkumisele.

Hoonestusõiguse omandas OÜ Shinetes. Pärast hoonestusõiguse omandamist oli pikalt arutelu objektiks see, kuidas ja millises osas toimub tulevikus kohaliku kogukonna poolt sadama kasutamine. Senini on kohalikud kalurid saanud sadamat sihipäraselt kasutada, kuid siiani puudus kokkuleppe sadama ja sadama territooriumi kasutamise ja haldamise osas.

Hetkel on Rannaaugu sadama valdaja Shinetes OÜ ning sadam omab registreeringut sadamaregistris. Ettevõtte huvi ei ole seotud otseselt sadama kaikohtadaega ja tervikuna sadamahalduse vastu majandushuvi puudub otstarbekuse kaalutlusel. Tegemist on väikesadamaga, mida on kõige mõistlikum hallata kohalikel kaluritel endil, sõnas ettevõtte juht Heiki Soodla.

Ettevõte jõudis vallaga kokkuleppele sadamaala haldamise osas. Shinetes OÜ majandushuvi piirdub kalastusturismi arendamisega, mistõttu on ajaloolises kalurikülas kohalike väikekalurite tegutsemine ja sadama heaperemehelik haldus ettevõtte majandustegevusele kasulik. Kokkuleppe kohaselt jääb ettevõtte hallata sadama abihoone, mõned paadikohad kail, hoone terassi osa laiendamiseks ja parkimiseks ning kauba laadimiseks vajalik maaala. Ülejäänud maaala jääb avalikuks kasutamiseks. Kokkuleppe lahutamatuks osaks saab olema kinnistu plaan.

Tänaseks on vald ja OÜ Shinetes leppinud kokku, kuidas toimub edaspidi sadama ja sadamat teenindava territooriumi kasutamine ja haldamine. Lisaks on vald valmis paigaldama vee ja elektri lugemiseks eraldi arvestid vallale hallata jäävale osale. Sadama kinnistult arvestatakse proportsionaalselt maha maamaksu määr, mis seni on olnud tervikuna OÜ Shinetes kanda.

Vastava otsuse hoonestusõiguse ulatuse täpsustamiseks peab heaks kiitma ka Saaremaa Vallavolikogu. Pärast seda soovib vald sõlmida uue kohalikku kogukonda esindava MTÜ-ga lepingu vallale hallata jäänud osa administreerimiseks.