„Eelnõu toodava muudatuse harjal sõitvad kelmid ning muud sääraseid varavastaseid kuritegusid sooritavad [isikud] peavad saama kiiresti ja tõhusalt karistatud," seisab Kessleri kogumispensioni reformi eelnõu osas esitatud kommentaarides.

Inspektsiooni juht kutsus üles suunama ressursse õiguskaitseasutustele, mis võimaldaks kiiresti ja tõhusalt tegeleda eelnõu muudatusega kaasneva kuritegevuse riskiga. Lisaks märkis Kessler, et eelnõuga kaasnev muudatus on üks suuremaid, mis Eesti finantsturul lähiminevikus aset leidnud.

Ta tõi välja, et fondivalitsejad on varem arvestanud riskide juhtimisel, investeerimispoliitika kujundamisel ja investeeringute tegemisel asjaoluga, et kohustuslikust pensionifondist ei saa enne pensioniiga lahkuda.

„See eeldus pensionisüsteemi ümberkujundamisega muutub," kirjutas Kessler. „Finantsinspektsiooni poolt läbiviidud likviidsuse stressitestid näitasid, et kohustuslike pensionifondide likviidsuse tase on üldjuhul kas väga hea või hea, mistõttu mõõdukama (väljumis)stsenaariumi puhul ei ole pensionifondide korrapärane valitsemine tõenäoliselt häiritud," märkis ta.

Kessler ütles ka, et eelnõuga toodav muudatus ei peaks tekitama ebavajalikku bürokraatiat. „Eelnõu rakendussätetes võiks täpsustada, et seadus kehtib otse sõltumata fondi- ja lepingutingimustest. Me ei näe sisulist lisaväärtust, et turuosalised peavad välja töötama ja finantsinspektsioon analüüsima ning registreerima pelgalt eelnõu sätteid peegeldavaid tingimusi. See on vahendite raiskamine," leidis finantsinspektsiooni juht.