Mis üldse on vääramatu jõud? See on ootamatu ja ülekaalukas asjaolu, mis takistab võlgnikul lepingu täitmist ja asjaolusid arvestades on võlgnikult lepingu täitmise nõudmine ülimalt ebaõiglane. Sellise mõjuka takistuse tekkimiseks peavad olema täidetud ranged kriteeriumid - ei piisa hirmust tuleviku ees või riskide tõusust. Vääramatule jõule tuginemiseks peab võlgnik täitma kõik järgmised kriteeriumid. Võlgnik, kes rikkumisse satub, ei saanud vääramatu jõu asjaolu mõjutada ega saanud ka lepingu sõlmimise ajal mõistlikult arvestada sellega, et selline mõju võiks ilmneda ning tema käest on ka ebamõistlik oodata vääramatu jõu mõju ületamist. Kui kõik need tingimused on täidetud, siis me võime ütelda, et mingi asjaolu, nt koroonaviirus, on käsitletav vääramatu jõuna. Tõenäoliselt ei ole enamik seni vääramatu jõu klauslile lepingus palju tähelepanu pööranud, aga nüüd tasub need lepingu välja võtta ja seda klauslit lugeda. Kui lepingus on vääramatu jõu klauslit reguleeritud kuidagi põhjalikumalt või teistmoodi, kui seda seadus teeb, siis tegelikult leping prevaleerib.

Koroonaviirus ei takista raha maksmist

Vaadates nüüd lähemalt vääramatu jõu kriteeriume, siis on oluline, et asjaolu, mida soovitakse näidata vääramatu jõuna, peab olema väljaspool võlgniku mõju ulatust. Näiteks kui alltöövõtjad ei saa oma tööga hakkama, tuleb palgata teised alltöövõtjad - see pole vääramatu jõud. Hindamine peab vastama objektiivsetele kriteeriumitele.

Kui rääkida elevandist toas ehk koroonaviirusest, siis viiruse tõttu erinevate riikide poolt kehtestatud piirangud (reisimisele, kaupade liikumisele, viibimiskeelud, erinevate ürituste ärajätmine jms) on klassikalised võlgniku mõju ulatusest väljaspool olevad asjaolud ehk vääramatu jõud. Kuid tuleb silmas pidada, et võlgniku mõju ulatusest väljaspool olevaks ei loeta reeglina raha maksmise kohustust. Mis tähendab seda, et kui teil või teie lepingu partneril on raha maksmise kohustus näiteks müügilepingu kontekstis, siis selle kohustuse täitmist reeglina vääramatu jõud ei saa takistada. Raha maksmise kohustus peab olema takistatud väga konkreetse asjaolu poolt. Näiteks kui pangad on kinni pandud või välismaksed on keelatud. Ainult seda võidakse lugeda vääramatu jõu asjaoluks, mis takistab raha maksmise kohustuse täitmist.

Asjaolu saabumine peab olema lepingu sõlmimise seisuga ootamatu. Näiteks lepingu puhul, mis oli sõlmitud 2019. aasta septembri seisuga, ei olnud ilmselt koroonaviirusega seotud piiranguid võimalik ette näha. Samas märtsis 2020 sõlmitud lepingute puhul ilmselgelt tuleks juba koroonaviiruse mõjudega arvestada ning vastavad asjaolud ei ole enam käsitletavad vääramatu jõuna. Lepingupooled teavad, et maailm on muutunud ning ebakindlus on oluliselt suurenenud, mistõttu tuleks täna sõlmitavates lepingutes põhjalikumalt läbi mõelda, kas suudetakse lepingut täita ja mis on selle tagajärjed, kui ei suudeta lepingut täita.

Kas võlgnik saab mõju ületada?

Järgmine oluline kriteerium on, et võlgnikul ei ole võimalik vääramatu jõu asjaolu mõju ületada. Ning jällegi kehtib mõistlikkuse printsiip. Näiteks kui Poola piiri peal on reka kinni, siis ta on seal kinni ja tal pole võimalik Eestisse tulla. Kindlasti ei eeldata, et rekajuht peab läbi piiritõkete sõitma, et lepingut täita. Avalik-õiguslikud piirangud on kindlasti asjaolud, mille mõju ületada lepingupool ei saanud. Mõju ületamise juures on üks oluline kriteerium, millega tuleb arvestada: tuleb kaaluda, kas mõju pole üldse ületatav või pole see mõjutatav teatud aja jooksul. Tulles tagasi Poola piiril kinni oleva reka näite juurde, siis kui täna oli lepingu täitmise tähtaeg ja reka on Poolas kinni 3 päeva, siis tänase tähtaja osas saab ilmselt tarne edasilükkamist nõuda, aga näiteks kolme kuu pärast, kui juba alternatiivsed transpordiliinid on avatud, ei saa ilmselt enam sellele alusele tugineda. See lepingupool, keda vääramatu jõus asjaolu mõjutab, ei tohi käed rüpes oodata vääramatu jõu asjaolude möödumist, vaid tal on kohustus astuda samme, et keerulisi asjaolusid ületada.

Vääramatu jõud vabandab lepinguliste kohustuste täitmata jätmist ainult siis, kui sellel on vahetu mõju lepingu täitmisele. Mõju peab olema konkreetsele lepingule vahetult. Näiteks liikumispiirang Tallinnas ei vabanda lepingu mittetäitmist Rapla linnas Rapla kohalike ettevõtjate vahel. Ärilise riski realiseerumine - nt klientide kadumine - ning ka finantsolukorra halvenemine ei ole vääramatu jõud - takistatud peab olema konkreetse lepingu täitmine. Samuti ei ole vääramatu jõud hirm või ebakindlus tuleviku ees. Loeb ainult vahetu mõju lepingule.

Vääramatu jõud ei ole võluvits

Kui eeldada, et vääramatu jõud esineb ning omab vahetut mõju konkreetsele lepingule, mida see siis lepingu poolte jaoks tähendab ja võimaldab? Vääramatu jõu esinemine annab lepingut rikkuvale poolele võimaluse edasi lükata oma kohustuse täitmist kuni vääramatu jõu mõju möödumiseni. Kuni selle ajani, kui rikkuval poolel pole võimalik oma kohustust täita, ei ole tal ka kohustust hüvitada teisele poolele tekitatud kahju. Kaitse kestab ainult senikaua, kuni kestab vahetu vääramatu jõu mõju. Sellel poolel, kes lepingut rikub, ei ole seaduse alusel lepingust taganemise ega üles ütlemise õigust. Vääramatu jõu regulatsioon annab leevendust, lükkab edasi lepingu täitmist. Ka kannatav pool saab oma kohustuste täitmist saab edasi lükata senikaua kuni vääramat jõu mõju kestab.

Ülaltoodud näites, kui reka on Poola piiril kinni ja teie oma kaupa kätte ei saa, siis ei ole teil ka kohutust kätte saamata kauba eest tasuda. Ja kui teine pool ikkagi ei täida oma kohustust, siis tekib teil õigus leping üles öelda, sellest taganeda või hinda alandada. Kahju hüvitamist vääramatust jõust mõjutatud lepingupooled nõuda ei saa.

Kogu ülalkirjeldatud regulatsioon kehtib ainult osas, milles konkreetse lepingu vääramatu jõu sätted ei ütle teisiti - konkreetse lepingu tekst prevaleerib. Üldiselt tasub aga meeles pidada, et vääramatu jõud ei ole võluvits, mis vabastab lepinguliste kohustuste täitmisest üldse.

Koroonaviirus SARS-CoV-2

  • Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.
  • COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine.
  • Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!
  • Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!
  • Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!