„Eesti rahvuslik lennufirma AS Nordic Aviation Group peab võtma vastu audiitorid, et viia läbi IOSA (Rahvusvahelise Lennufirmade Assotsiatsiooni) lennuohutuse audit, mis on vajalik kinnitamaks Nordica tegevuse vastavust kõrgeimatele lennuohutuse nõuetele,” kirjutab Aas teisipäevases pöördumises Vaheri poole.

Kuna IOSA audit on Nordica töö jätkamiseks hädavajalik ning Nordica lendude toimimine on kriitilise tähtsusega Eesti riigile, elanikkonnale ja majandusele, siis palub minister PPA-l nende suhtes üldist liikumisvabaduse piirangut mitte kohaldada.

Audiitorid tulevad Leedust, Poolast, Saksamaalt ja Norrast

Tema selgituse kohaselt viivad auditi läbi viis lennutegevuse ohutusele spetsialiseerunud audiitorit mitmest erinevast Euroopa riigist. Audiitorid saabuvad Eestisse 12. või 13. septembril ning viivad läbi auditi ajavahemikul 14.-18. september. Enamus audiitoreid saabuvad Eestisse Riia kaudu, üks Vilniuse kaudu. Tulevad nad Saksamaalt, Norrast, Poolast ja Leedust.

Aasa kinnitusel korraldab Nordica igaks juhuks kõigi viie audiitori testimise Tallinna lennujaamas või hotellis. „Nordica rakendab omalt poolt ennetavaid meetmeid, kõik auditiga mitte seotud kontoritöötajad suunatakse auditi ajaks kodukontorisse. Audiitoritega puutuvad kokku ainult iga osakonna juhid,” märgib minister.

Ärilehe küsimuse peale, kas PPA plaanib Nordica audiitoritele palutud erandi anda, ütles põhja prefektuuri Tallinna piiripunkti juht Raavo Järva, et nendel inimestel on õigus riiki siseneda ning nad ei pea Eestisse jõudes täitma eneseisolatsiooni nõudeid vastavalt valitsuse korralduses välja toodud erisuste alusel. „Seetõttu ei pea PPA neile ka erandit tegema,” sõnas Järva.

Nimelt on vastavalt valitsuse korraldusele nr 169 lubatud riigipiiri ületada Eestisse sisenemise eesmärgil riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuse kutsel Eestisse töökohtumisele saabuval välisdelegatsiooni liikmel.

Liikumispiirangust ehk eneseisolatsioonist vabastus laieneb inimestele vastavalt valitsuse korraldusele nr 282, millekohaselt liikumispiirangut ei kohaldata haiguse tunnusteta inimestele, kes saabuvad Eestisse riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuste kutsel Eestisse töökohtumistele saabuvatele välisdelegatsioonide liikmetele.

Alates eriolukorra algusest on eritaotluste esitamise arv jäänud samasse suurusjärku. Augustikuus esitati PPA-le 3255 eritaotlust.

Eesti rahvusliku lennufirma Nordica kommunikatsioonijuht Toomas Uibo ütles Ärilehele, et tegu on regulaarse, rahvusvahelise lennundusorganisatsiooni IATA poolt läbiviidava ohutusauditiga, mis viiakse läbi lennufirmas Xfly.

Vajalik lendude jätkamiseks Rootsis

Xfly (ärinimega Regional Jet OÜ) on siis Nordica tütarettevõte, mis osutab lennuteenuseid paljudele klientidele sh ka Nordicale endale. „Xfly opereerib täna ühte Nordica liini Rootsis ja mitmeid liine lennufirmale SAS ja auditi läbiviimine on eelduseks lennutegevuse jätkamisel,” selgitas Uibo.

Küsimuse peale, millal võiks Nordica lennud Tallinna lennujaamast alata – selleks plaanib ju riik lennufirmale 30-miljonilist rahasüsti –, ütles Uibo, et keset kestvat kriisi on keeruline öelda, millisel hetkel on majanduslikult otstarbekas Eesti lennufirmal omal riskil Tallinnast liine avada.

„Jälgides reaalset statistikat, siis näeme, et reisijavood on kukkunud kuni 90 protsenti. See tähendaks esimesest lennust garanteeritud kahjumi teenimist, ja seda soovib riiklik lennufirma kindlasti vältida. Küsitud ajaraami üle otsustab täna kahjuks maailmas leviv koroonaviirus,” sõnas Nordica kommunikatsioonijuht.

TASUB TEADA | Mis tingimustel üldse ja kellel on võimalik neid erandeid taotleda?
Erandina saavad Eestisse siseneda haigusnähtudeta välismaalased, kelle PPA on riiki lubanud eritaotluse alusel. Selleks tuleb täita taotlus ja edastada see aadressil ppa@politsei.ee.

Eritaotluse eesmärk on võimaldada kolmandate riikide kodanikel taotleda välispiiri ületamise lubamist, Eestisse sisenemise eesmärgil, eelkõige perekondlikel põhjustel, nt matused, pulmad, pereliikme haigestumine, hädavajalik kohtumine pereliikmega.

Eritaotluse alusel Eestisse siseneda lubatud välismaalasele kehtib üldine liikumisvabaduse piirang ning ta ei tohi 14 päeva jooksul oma püsivast elu- või viibimiskohast lahkuda.

Erandina on lubatud Eestisse siseneda ka järgmistel haigusnähtudeta välismaalastel:

 • kes on Eestis asuvate välisriikide diplomaatiliste esinduste või konsulaarasutuste töötaja või tema perekonnaliige või rahvusvahelise sõjalise koostöö raames Eestisse saabuv välismaalane
 • kes on seotud vahetult kauba ja tooraine transpordiga, sealhulgas kauba või tooraine laadimisega
 • kes on riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuse kutsel Eestisse töökohtumisele saabuva välisdelegatsiooni liige
 • kes on avalikul üritusel esinejana või on ürituse läbiviija või kes osalevad spordivõistlusel sportlasena, või on otseselt seotud spordivõistluse või -ürituse läbiviimisega, mille terviseamet on lubanud korraldada
 • kes osutab tervishoiuteenuseid või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid
 • kes on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga, sealhulgas rahvusvahelist transpordivahendit teenindav meeskonna- või laevapereliige ja transpordivahendil remondi-, garantii- või hooldustöid tegev inimene
 • kes teenindab reisigruppe ja on vahetult seotud reisijaveo teenuse osutamisega
 • kelle Eestisse saabumise eesmärk on seotud elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamisega
 • kelle Eestisse saabumine on seotud Eestis tegutseva ettevõtte seadme hooldamise või remondi-, garantii- või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase tööga, kui see on vajalik ettevõtte tegevuse tagamiseks
 • Eesti territooriumi viivitamata läbimise eesmärgil oma elukohariiki jõudmiseks
 • kelle otsejoones alaneja või üleneja sugulane või abikaasa on Eesti kodanik, Eesti elamisluba või elamisõigust omav inimene