Euroopa Liidus on lennureisijate õigused kaitstud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004 määrusega (EÜ) nr 261/2004. Nimetatud määrusega tagatakse lennureisijate õigus lennupileti tagasimaksmisele, teekonna muutmisele, samuti ka õigus hoolitsusele ja hüvitisele.

Teatud juhtudel saab lisaks pileti maksumuse tagastamisele nõuda ka hüvitist

Määruse kohaselt on lennureisi tühistamise korral reisijal õigus valida pileti maksumuse hüvitamise või teekonna muutmise vahel. Reisija nõusolekul võib pileti maksumuse tagastamise asemel anda reisijale vautšeri.

Kui reisija otsustab taotleda pileti maksumuse tagastamist, tuleb selleks esitada taotlus lennuettevõtjale, kes lendu teostab või kelle kaudu reisija on lennu broneerinud. Esitatud taotluse koopia tasub säilitada.

EL määruse kohaselt tuleb lennuettevõtjal pileti kogumaksumus tagastada 7 päeva jooksul pärast reisija poolse taotluse esitamist. Pakettreisi puhul tuleb paketi kogumaksumus tagastada reisijale 14 päeva jooksul pärast taotluse esitamist.

Lennu tühistamise korral on reisijal lisaks piletiraha hüvitisele õigus ka hüvitisele suurusega 125-600 eurot sõltuvalt lennu kaugusest kilomeetrites. Siiski on sellest ette nähtud teatud erandid.

Reisijale ei maksta hüvitist juhul, kui reisijat teavitati lennu tühistamisest vähemalt 14 päeva enne lendu. Samuti ei ole reisijal õigust hüvitisele, kui lennuettevõtja suudab tõestada, et lennu tühistamise põhjustasid erakorralised asjaolud, mida ei oleks suudetud vältida isegi siis, kui tarvitusele oleks võetud kõik vajalikud meetmed.

Euroopa Komisjon on selgitanud, et põhimõtteliselt võivad COVID-19 viirusega seonduvad asjaolud olla erakorralisteks asjaoludeks, mis võivad välistada reisija õiguse hüvitise saamiseks. Komisjoni selgituste kohaselt võib lennuettevõtja keelduda hüvitise maksmisest näiteks juhul, kui ametiasutused keelavad täielikult teatavad lennud või keelavad isikute liikumise viisil, mis välistab kõnealuse lennu teostamise. Seda ka juhul, kui isikute liikumine ei ole täielikult keelatud, vaid piirdub isikutega, kelle suhtes kohaldatakse erandeid (nt asjaomase riigi kodanikud või elanikud). Samuti võib lennuettevõtja keelduda hüvitise maksmisest näiteks olukorras, kus lend tühistati lennumeeskonna tervise kaitsmiseks. Eelnev loetelu ei ole ammendav, vaid sõltub konkreetsest olukorrast, mida lennuettevõtja peab igakordselt põhjendama.

Kui lennuettevõtja ei tagasta lennupileti maksumust

COVID-19 viirusest põhjustatud reisimispiirangud ja -keelud on asetanud keerulisse olukorda kogu turismisektori, sh ka lennuettevõtjad. Euroopa Komisjoni andmetel on EL reisi- ja turismisektoris eelmise aasta sama perioodiga võrreldes broneeringud vähenenud 60-90 %. Tühistatud reiside tõttu reisijatelt saadud tagasimaksetaotlused ületavad uute broneeringute arvu märkimisväärselt. Vaatamata EL määrusega sätestatud piletimaksumuse tagastamise tähtaegadele, võivad reisijad tegelikkuses tihti oodata lennupileti maksumuse tagastamist mitmeid kuid.

Lennupileti maksumuse tagastamiseks saab reisija ühendust võtta lennu tühistanud lennufirmaga, esitades lennufirmale kaebuse. Selleks on EL-s ette nähtud universaalne kaebuse vorm, milles tuleb esitada reisija pilet või broneeringu kinnitus ja muud kaebuse aluseks olevad asjaolud.

Lennuettevõtjal on reisija kaebusele vastamiseks aega kuus nädalat. Kui selle aja jooksul saadud vastus reisijat ei rahulda või lennufirma jätab kaebuse lahendamata, võib reisija oma õiguste kaitseks pöörduda kaebusega selle Euroopa Liidu liikmesriigi täitevasutuse poole, kus vahejuhtum aset leidis. Näiteks Eestis on vastavaks täitevasutuseks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. Samuti on reisijal õigus pöörduda ka kohtuväliste vaidluse lahendamise organite poole või kohtusse.

Vautšeri vormis hüvitis on lubatav vaid reisija nõusolekul

Tihti ei teata, et vautšeri vormis võib pileti tagasimakse hüvitada ainult reisija nõusolekul. Seega kui reisija vautšerit ei soovi, on tal õigus nõuda pileti maksumuse hüvitamist rahas. Vautšeriga nõustumisel tasuks kontrollida, kas see on kaitstud vautšeri väljastaja maksejõuetuse eest - kas vautšeri väljastajale on antud maksejõuetuse puhuks kolmanda isiku poolt garantii, mis realiseeritakse juhul, kui vautšeri väljastaja muutub enne vautšeri kasutamist maksejõuetuks.

Samuti tasuks vaadata, kas vautšeril on kajastatud reisijale õigus, et kui reisija vautšeri väljastamisest 12 kuu möödumisel vautšerit siiski ei kasuta, saab ta nõuda piletiraha tagasimaksmist.

Kindlasti peaks vautšeril olema märgitud selle kehtivusaeg ning see peaks olema väljastatud püsival andmekandjal, nt saadetud e-posti teel või paberkandjal.